انشا یارو درباره ی دزد:

سه دزد بز دزد رفتن بز دزدی

یه دزد بز دزد دو بز دزدید

دو دزد یه بز دزدیدن

یه دزد بزدزد به دو دزد بزدزد گفت:

من که یه بزدزدم دو بز دزدیدم

اون وقت دو دزد بزدزد یه بز دزدیدن
دی 08 1392, 20:27

این را پسندیده اند.

rahgozar68 و 2 نفر دیگر این را پسندیده اند.