با وفا باشی جفایت میکنند
بی وفایی کنی وفایت میکنند
گرچه ایین خوش است
مهرباشی رهایت میکنند
fanos_66

چه بدونم والا ... نه خدا بابای منو خیلی دوست داره.. به خاطر خوبی های بابامه و مظلومیتش اجی

1397/01/17 - 20:34 توسط Mobile ◄
am1345

ای جونننممممم

1397/01/17 - 20:35 ◄
fanos_66

فدات بشم

1397/01/17 - 20:38 توسط Mobile ◄
am1345

خدا نکنه زندگی من بفرما شامممم

1397/01/17 - 20:38 ◄
fanos_66

نوش جونتتتت من صبر میکنم اقامون بیاد

1397/01/17 - 20:38 توسط Mobile ◄

این را پسندیده اند.

zr40 و 5 نفر دیگر این را پسندیده اند.