✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿ فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : t_amana
نام کامل : ✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
امتیاز کاربری : 3715
جنسیت : زن

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
مادر ؛ شبيه ترين انسان به خداست !

روزت مبارک......
IMG_20170316_131545.jpg


اشتراک گذارنده tabsard111 و 7 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
با خطی زیبا در آخرین صفحه اش نوشته بود :
مراقب باش؛
دست روزگار هلت میده …
ولی قرار نیست تو بیفتی …
اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی اوج میگیری …

به همین سادگــــی s33.gif


اشتراک گذارنده tabsard111 و 12 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
این روزها همه ادم ها درد دارند
درد عشق ،درد پول ،درد تنهایی
این روزها
چقدر یادمان میرود
زندگی کنیم...


اشتراک گذارنده tabsard111 و 9 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
اگر هنوز برای دختر بچه ماشین
جلویی که از شیشه پشتِ ماشینِ پدرش
شما را نگاه می کند
شکلک در می آورید

هنوز هم زنده اید!

دیدگاه

اشتراک گذارنده tabsard111 و 6 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
میگذرد!

گاهی از غرورش!

گاهی از کسی که سخت دوستش دارد... گاهی خودش را پنهان میکند،زیرصدای موسیقی هدفونش ... گاهی پشت لبخندهای ساختگی !!! اما ... یک روز ، بعد از یک اتفاق ، گریه هایش تا همیشه بند می آید و تبدیل میشود به نگاهی سرد !!!


دختر را میگویم !!!


اشتراک گذارنده gvj و 8 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
ﺩﺳﺘــــﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﭘﯿــــﺪﺍ ﮐــــﻦ ﮐــــﻪ …
ﺩﺭ ﺿﻌﯿـﻔــــ ﺗﺮﯾـــﻦ ﺣﺎﻟﺘــــ ﻧﮕﻬـــﺖ ﺩﺍﺭﻩ

ﭼﺸﻤـــﺎﯾــﯽ ﮐـــﻪ ﺩﺭ ﺯﺷﺘـــ ﺗﺮﯾـــﻦ
ﺣﺎﻟﺘﺘـــــ ﻧﮕﺎﻫﺘــــ ﮐﻨـــﻦ …
ﻗﻠﺒــﯽ ﺭﻭ ﮐــــﻪ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺗـــﻮﯼ ﺑﺪﺗﺮﯾـــﻦ
ﺣﺎﻟﺘــــ ﻫﺴﺘـــــﯽ …
ﺩﻭﺳﺘــــ ﺩﺍﺷﺘــــﻪ ﺑﺎﺷـــﻪ …
ﺍﮔــــﺮ ﺗﻮﻧﺴﺘـــﯽ ﺍﯾﻨـــﺎﺭﻭ ﭘﯿـــﺪﺍ ﮐﻨـــﯽ
ﺑـــﺪﻭﻥ ﮐـــﻪ ﻋﺸـــﻖ ﻭﺍﻗﻌـــﯽ ﺭﻭ ﭘـﯿﺪﺍ
ﮐــــﺮﺩﯼ!!!…
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
... ادامه


اشتراک گذارنده gvj و 11 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
بعضی از تنهایی ها درمان ندارد
پوک می کند...
تکه هايی از وجودمان را حذف می کند
بعضی از تنهایی ها فقط یک درمان دارد
که باشد، بیاید، بماند...


426206014_245540.jpg


اشتراک گذارنده gvj و 16 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
اشتراک گذارنده gvj و 12 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
زیباترین قسم سهراب سـپهری:

به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
زندگی ذره كاهیست،
كه كوهش كردیم،
زندگی نام نکویی ست،
كه خارش كردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجزدیدن یار
زندگی نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به كسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگی كرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد،
دوسه تاكوچه وپس كوچه واندازه یك عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم ....
... ادامه


اشتراک گذارنده gvj و 13 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
اشتراک گذارنده gvj و 16 نفر دیگر