×آتئیست× [درباره]
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
دـاستان زِندگی گُذرِ عُمرهِ رفیق...
با کیا بُزرگ میشی کیا بَرـات میشَن دَرس زِندگی...
روُزای بَد وُ خوُب عین ِ یه روُد خروُشآن میگذَرهِ و میرهِ...
بیا بِجا یاد اوَری ِ روُزای بَد روُزای خوُب ُ به یاد بیاریم...
سَرسَخت باشیم توُ گُذر ِ زَمآن...
عَزیزایی کهِ یهِ روُز هَستن ُ میدوُنیم یه روُزی میرَن پَس غُصه خوُردن چهِ سوُد؟؟!
بیا مُحکَم باش استوُار بآش بِذا بَقیهِ بهِ بوُدنت کنآرِشوُن بٍبالَن ...
این زِندگی کهٍ ارزِش نَدارهِ رِفیق...
تو بیا ارزِشتوُ بهِ بَقیهِ نِشوُن بِده بهِ همه بِفهموٌن توُ ضَعیف نیستی...
دُختری وَلی عین ِ یه مَرد استوُاری...
بیا غُصه ِ دیروُزوُ نَخوُر بیا هِمیشهِ لَبآت خَندوُن بِموُنهِ...
بهِ عُنوـان یهِ رِفیق بِهت میگَم خوُدت خوُدتوُ بِسآز قوـی باش ُ قَوی بِموُن
توُ هَنوُز هَموُن پَشمالوُیی [ paria79 ] ُ مَنم هَموُن آقا زِشتهِ (:

... ادامه


اشتراک گذارنده ymo و 7 نفر دیگر
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
اشتراک گذارنده ymo و 6 نفر دیگر
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
مینویسَم اِسمِتوُ توُ هَر بَرگ ـاز سَرنِوِشتَم...×~
[ _erRor_ ]


اشتراک گذارنده ymo و 7 نفر دیگر
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
مَرگ گاهی..
هَمآن نَفس هاییست...!!
کهِ توُ را زِندهِ نِگه میدارَد«..!
بَرای بیشتَر زَجر کِشیدن...×~


اشتراک گذارنده ymo و 8 نفر دیگر
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
وَنآگَهآن...
شِیطآن بَهانهِ ـای شُد بَرآی خَطاهایِتآن...×~


اشتراک گذارنده ymo و 7 نفر دیگر
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
Even angles have their wicked schemes×~
حتی فرشته هام اینجا نقشه توطئه دارن...[;


اشتراک گذارنده ymo و 10 نفر دیگر
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
فٍکرَم: تیمارِستآنی د‍َر حالهِ شوُـرِش×~


اشتراک گذارنده tanha_m و 10 نفر دیگر
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
خُودتوُ نِجآت بِدهٍ از خوُدت...×~


اشتراک گذارنده gvj و 7 نفر دیگر
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
مُوسيقي عَجيبي ـست مَرگ
بُلند مي شَوي وَچِنان آرام وُ نَرم
ميرَقصي كهِ ديگَر هيچ كَس تُو را نِمي بَينَد...×~


اشتراک گذارنده tanha_m و 7 نفر دیگر
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
ᴬᵠᵃ ᶳʰᶤᵏᵉ ¹³
توُ بازاری مَرد بِموُن...
کهِ توُش پَرچَم نآمَرد بالاس...×~


اشتراک گذارنده tanha_m و 7 نفر دیگر