photo_2018-04-26_10-47-52.jpg photo_2018-04-07_11-13-58.jpg photo_2018-04-06_21-08-07.jpg photo_2018-03-28_10-51-43.jpg
sajjad (آفلاين)

sajjad فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : sajjad77kh
نام کامل : sajjad
امتیاز کاربری : 2781
جنسیت : مرد
متولد 12 اردیبهشت
شغل : آبیاری گیاهان دریایی
وضعيت تاهل : مجرد
محل زندگی:فارس
محل تولد : فارس

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

sajjad
sajjad
پرسید: وقتی بزرگ شدی می‌خوای چیکاره بشی؟
گفتم: خوشحال
با تعجب گفت: فکر کنم سوال‌رو درست متوجه نشدی..
گفتم: ولی من فکر می‌کنم شما زندگی‌رو درست متوجه نشدین..

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
sajjad
sajjad
وقتی کسی اشتباهی میکنه

همه کارهای درست و خوبش رو فراموش نکن
photo_2018-04-26_10-47-52.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 4 نفر دیگر
sajjad
sajjad
ﻭﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﻔﯽ‌ﻧﮕﺮ:

➖ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

➖ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

➖ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

➖ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ‌ﮐﺸﻨﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﯾﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﻨﺪ.

➖ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘﯿﺾ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ «ﺍﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮ!»

➖ﭼﻮﻥ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻓﮑﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺩﺍﺭﺩ.

➖ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ «ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﻨﺪ!»

➖ﺍﺯ ﮐﺎﻩ ﮐﻮﻩ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﺮﯾﺰﺍﻧﻨﺪ.

➖ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ، ﮐﺞ ﺧﻠﻖ، ﺑﺪﺧﻮﺍﺏ، ﮐﻢ ﺍﺷﺘﻬﺎ، ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

➖ﻫﻤﻪ‌ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﻢ‌ﺍﻧﮕﯿﺮ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻫﯿﭻ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺮﻧﺪ.

➖ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﮏ ﻭ ﺳﻮﺀ‌ﻇﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.
... ادامه


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 7 نفر دیگر
sajjad
sajjad
ویژگی افراد مثبت➕

➕ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﮑﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‌ﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍﺿﯽ ﻭ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

➕ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺩﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

➕ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

➕ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻭ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

➕ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﯾﺎ ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘﯿﺾ‌ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.
➕ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺫﻫﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪ.

➕ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﮑﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﻝ ﻧﯿﮏ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ «ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﭘﺮﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﻨﺪ» .

➕ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

➕ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺸﺎﺵ، ﺳﺮﺯﻧﺪﻩ، ﭘﺮﺍﻧﺮﮊﯼ، ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻭ ﺧﻮﺵ‌ ﻣﺸﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

➕ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻟﺬﺕ‌ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

➕ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ (ﻣﮕﺮ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ) ﻭ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
... ادامه


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 9 نفر دیگر
sajjad
sajjad
انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند

و آن شخص برایش یک غریبه باشد ،

و می تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند.
photo_2018-04-07_11-13-58.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 8 نفر دیگر
sajjad
sajjad
یک قانونی هست که میگه:

تا قبل از اینکه پرواز کنی، هر چقدر خواستی بترس، فکر کن، شک کن، دودل شو، پشیمون شو

اما وقتی که پریدی، اگه وسط راه پشیمون شدی، بازی رو باختی.
photo_2018-04-06_21-08-07.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
sajjad
sajjad
هر احمقی
میتونه بهت بگه دوستت داره

ولی

آدمهای محدودی میتونن
بهت ثابت کنن که دوستت دارن...!!

#آل_پاچینو
photo_2018-03-28_10-51-43.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 8 نفر دیگر
sajjad
sajjad
عارفی را پرسیدند: از اینجا تا خدا چه مقدار راه هست؟

گفت: یک قدم

گفتند: این یک قدم کدام است؟

گفت: پا بگذار روی خودت.
photo_2018-03-10_23-23-26.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 6 نفر دیگر
sajjad
sajjad
اسب پیرمردی فرار کرد، مردم گفتند: چقدر بدشانسی. پیرمرد گفت: ازکجا معلوم؟

فردا اسب پیرمرد با چند اسب وحشی برگشت. مردم گفتند: چقدر خوش شانسی.

پسر پیرمرد از روی یکی از اسبها افتاد و پایش شکست. مردم گفتند: چقدر بدشانسی.

فردایش تمام مردها را به جنگ بردند بجز پسر پیرمرد که پایش شکسته بود.

زندگی پر از خوش شانسی ها و بدشانسی های ظاهری است،

شاید بدترین بدشانسی های امروزتان، مقدمه خوش شانسی های فردایتان باشد. از کجا معلوم؟

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 5 نفر دیگر
sajjad
sajjad
برای تغییر اول آیینه عقب را چک کن
ببین چی از گذشته یاد گرفتی.

بعد آیینه های بغل را تنظیم کن تا حواست به اتفاق های اطرافت باشه.

حالا استارت را بزن و تمام توجه خودت را بده به جاده روبرویت
photo_2018-03-10_18-47-31.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 4 نفر دیگر