عاشــقــان واقعــی

گروه عمومی · 301 کاربر · 4331 پست

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1395/08/3 - 12:48
ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:00
ملحق شده اند
1394/02/28 - 16:22
ملحق شده اند
1394/01/2 - 20:13
ملحق شده اند
1393/09/12 - 21:16
ملحق شده اند
1393/05/23 - 13:51
ملحق شده اند
1393/05/22 - 13:23
ملحق شده اند
1393/05/17 - 17:25
ملحق شده اند
1393/05/14 - 14:23
ملحق شده اند
1393/05/12 - 15:59

ارسال به عاشــقــان واقعــی

ghazal
ghazal
به خودم امدم انگار تویی در من بود این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود!


اشتراک گذارنده parasto2
هستی 2014
هستی 2014
دوسِــش داری؟
حِس خوبیـِه هَمیشــِه کِنارِتــِه...
با کـُدوم اِسـمِ قَشنـگ صِداش میکُنی؟
تاحالا سَرِتو گُذاشتی روشـونشُگریِـه کنی؟
تا حالا اَز اینـکـِه هَمیشـِه کِنـارِت بوده تَشَکــُّر کَردی؟
چَند بار ناراحتِـش کَردی؟
داد زَدی بِگـی دوســِت دارَم؟
تا حالا بَــدی تو رو خواستـِه؟
داری بِهـش فِکـر میکُنی؟
خُــدارو میگـــما!!!


اشتراک گذارنده goli71522719
مختار...یامهدی...
مختار...یامهدی...
مختار...یامهدی...
مختار...یامهدی...
مختار...یامهدی...
مختار...یامهدی...