مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg قادر به مشاهده مشخصات او هستند
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
.... ..... .... s33.gif ... زمان خبره رسید s39.gif ... خوبی بدی دیدین کنین .... هرکسی حرفی داره بگه s33.gif .... خدانگهدارتونs39.gif .... مخلص همه s39.gif


اشتراک گذارنده shadiso و 7 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg

s33.gif
s39.gif

در سایه ی یک 
گاهی می توان آسود
در جاری یک 
گاهی می توان شد
در حجم بودن 
گاهی می توان شد
در اوج یک آسمان 
گاهی می توان از هزاران گذشت
می توان در هجوم تمام شد
و در برابر تمام به یک  بالید s39.gif↯↯ ↯↯ ☆ [لینک ضمیمه]

... ادامه


اشتراک گذارنده shadiso و 8 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
اشتراک گذارنده shadiso و 9 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg


& : [لینک ضمیمه]

...s33.gif

  ، اين اگر  شوم ها از من به رساند تو نكن !
   ، نكن  هايت را به دست سپرده ام
     كه به دم رفتن شده ام
       كه به بودن با زده ام
  !    ...
   فقط براي جماعتي روي  رفته ام !
     كه همه شان شده ام !
       براي مدتي    را كنم !!!
  ، ...
  درگير من
     مرا از كن
         ، همان  هستم !
  اخبار اين را نگير
    به كه ممكن است  را به آورد !
  به    !
    احوال را از ها بپرس !
از !
 يادت   ...
  فقط  شده ام !
     مرا از كن
         ، همان  هستم !
   من روي   ام !
  ...
3 ...
2 ...
1
  *  *
 (  را  مي دهم به  كه است ...   )↯↯ ↯↯ ☆ [لینک ضمیمه]

... ادامه
21372848_259795314538548_5402627640672649216_n.jpg


اشتراک گذارنده shadiso و 12 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
s39.gif ... حامل خبر مهمی هسدم .... منتظرباشین ..... شبتون زمستونیs33.gif s39.gif


اشتراک گذارنده shadiso و 9 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg


s39.gif [لینک ضمیمه] s39.gif
s39.gif

#ﻋﺎﺷﻖ-ﺷﻮ s39.gif
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ
ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﺩ 
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ” ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ 
ﻫﻢ “ ” ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ 
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺪﻗﻪ ی ﺑﯽ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺭﻓﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎی ﻫﻢ ﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩ
ﻫﺎﯼ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﻼﺻﻪ ” ” ﻭ “
ﺑﻪ ی ” ﻛﻪ
ﺑﺎﺵ
ﻛﻨﺪ #ﻫیچکس ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ نمیکند s39.gif↯↯ ↯↯ ☆ [لینک ضمیمه]

[لینک ضمیمه]
... ادامه


اشتراک گذارنده shadiso و 16 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg


s39.gif


از ی آوتــی هآ…
از هآ…
از آدی هآ…
آش بود و آیی مــی خوآســت…
آر رآ مــی گــُذرآنید؟؟؟”
تــآ خَطــی برآیــش و کنـــَم
اصلا روبراه نیست ، دارم بغضی خفه کننده
میداند راه بالا آوردن را آیا ؟
است همه تورا بدانند و بنامند برای
باشی ….
تو وسرشار از باشی ونتوانی
بزنی
بابااااااااااااااا من هم ، دارم ،
آرزو دارم، مگر میشود کرد را؟
یا ازآرزوها ؟ برای خودم شده
میشد کنم هایم را
هایت که تو هم همه را کن
را
تالاپی می افته رو زمین
بگذار همانجا
فقط از میان
یک را بکش
کن و بزن به
را تر اگر بتکانی
هایت هم می ریزد
و آن های بزرگ
و همه ی ها و —-
محکم تر از قبل .
تا این بار هم آن های گربه ای هم بیفتد!
حالا آرامتر و آرامتر .
تا هایت نیفتد.
یا چه تفاوت می کند؟
است
باید باشد باید —-
می دانستی
که هم، از است …
زمانی که را بر جاری می سازم و می خندم
و تو می شویی …
چقدر میان این سردرگمم
بودنت، ترس
های بی قراری که ها را می شمارد
کم
را نمی دانی
و تنها را می شنوی
که میان های ترم بر می شوند s33.gif↯↯ ↯↯ ☆ [لینک ضمیمه]

... ادامه


اشتراک گذارنده shadiso و 18 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg


s33.gif
⇨⇦ ⇨ツ [لینک ضمیمه]

اینو دارم
که یه یه
جا پیش ِ یه ...

اینو دارم که یه از یه میاد
که رو با یه تازه رو میکنه
با ِ آرامش ...
با ِ نرفتن ...
...
...
یه که شاید نباشه اما از ...s39.gif↯↯ ↯↯ ☆ [لینک ضمیمه]

... ادامه


اشتراک گذارنده t-sahi و 9 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
اشتراک گذارنده NARIYA و 9 نفر دیگر