مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg قادر به مشاهده مشخصات او هستند
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
اشتراک گذارنده gvj و 7 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
اشتراک گذارنده Makeh1372 و 5 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
... ادامه


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 12 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
مرد یعنی کوه درد ...مرد یعنی نهایت استقامت ... مرد یعنی تکیه گاه و ستون خانه ... مرد یعنی ارامش همسر ... مرد یعنی امید و پشتیبان فرزند ... پدر یعنی عشق s39.gif ... ولادت با سعادت مولای متقیان حیدر کرار علی بن ابیطالب بر همگان مبارک s39.gif
IMG_20180330_204614_186.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 4 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
این قدیمیا حرفای جالبی میزدنا
راست میگن وقتی جلو چشم نباشی
ب اسونی و مثه گذر اب از رودخونه
فراموش میشی تا حدی ک کسی نبینت
بعد ۳-۴ ماه اومدم حتی ی پیامم نبود ک بگن ب فکرتیم
تازه اینم بگم قابل توجه
ممنون از دوستانم ک یادشون بود .....s23.gif
اینجوری نمیکردین دیگ
اشتراک گذارنده Makeh1372 و 4 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
.... ..... .... s33.gif ... زمان خبره رسید s39.gif ... خوبی بدی دیدین کنین .... هرکسی حرفی داره بگه s33.gif .... خدانگهدارتونs39.gif .... مخلص همه s39.gif


اشتراک گذارنده eshgh145 و 10 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg

s33.gif
s39.gif

در سایه ی یک 
گاهی می توان آسود
در جاری یک 
گاهی می توان شد
در حجم بودن 
گاهی می توان شد
در اوج یک آسمان 
گاهی می توان از هزاران گذشت
می توان در هجوم تمام شد
و در برابر تمام به یک  بالید s39.gif↯↯ ↯↯ ☆ [لینک ضمیمه]

... ادامه


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 13 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
اشتراک گذارنده Makeh1372 و 14 نفر دیگر
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg
⇝❥Pє๔гค๓❥⇜Harim Eshg


& : [لینک ضمیمه]

...s33.gif

  ، اين اگر  شوم ها از من به رساند تو نكن !
   ، نكن  هايت را به دست سپرده ام
     كه به دم رفتن شده ام
       كه به بودن با زده ام
  !    ...
   فقط براي جماعتي روي  رفته ام !
     كه همه شان شده ام !
       براي مدتي    را كنم !!!
  ، ...
  درگير من
     مرا از كن
         ، همان  هستم !
  اخبار اين را نگير
    به كه ممكن است  را به آورد !
  به    !
    احوال را از ها بپرس !
از !
 يادت   ...
  فقط  شده ام !
     مرا از كن
         ، همان  هستم !
   من روي   ام !
  ...
3 ...
2 ...
1
  *  *
 (  را  مي دهم به  كه است ...   )↯↯ ↯↯ ☆ [لینک ضمیمه]

... ادامه
21372848_259795314538548_5402627640672649216_n.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 16 نفر دیگر