..خطـ خطيـ هايـ خاصـ..

گروه عمومی · 247 کاربر · 2123 پست
××اینجایِه گُروه خآص وا3 بَچه باحالاس××نَه اونایی کـــ_ِه با لآس پَرچَمِشون بالآس.هع عاره.. میدونی چیه:کار هَرکسی نیس ک..

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1395/08/3 - 10:56
ملحق شده اند
1395/05/25 - 23:26
ملحق شده اند
1394/07/30 - 20:02
ملحق شده اند
1394/06/3 - 13:52
ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:03
ملحق شده اند
1393/10/18 - 11:25
ملحق شده اند
1393/09/13 - 18:12
ملحق شده اند
1393/09/9 - 22:17
ملحق شده اند
1393/09/9 - 22:00
ملحق شده اند
1393/09/9 - 20:08

ارسال به ..خطـ خطيـ هايـ خاصـ..

Sri^^
Sri^^
‏سعى كنين اگه بهترين اتفاق كسى نيستين
بد ترينشم نباشين

|من ولی خودم نه|


اشتراک گذارنده mohammadnaj و 2 نفر دیگر
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
اشتراک گذارنده sitia و 2 نفر دیگر
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
قیمت رسمی اعلام شدهٔ نیسان از ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان شروع میشه
تا ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
از تو بعید بود مشتی s23.gifاشتراک گذارنده sitia و 2 نفر دیگر
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
[ بِگَم ـعَ چی برآت ؟ ـعَ نَصیحت بابابزُرگم کِع میگعِ دُنبآل تَحصیل نَبآش ]

[ یآ ـع مُربی خآرجی کع تاثیر نَدآشت یآ ـعَ اوُن مُختَرع ای کعِ خَرج تَحصیل نَدآشت ]

[ یآ بِگَم ـعَ قآنوُن حآکم میکُنَن تآ دَستهِ جآ توُ کیوُن مَردم عآقل ؛ آقآ زآده هآ هَم آسوده خآطِر][حآجی میگن عآمِل تَحریک نَبآش حآجی اِسمِشوُ تَقدیر نَذآر هَمهِ دآروُ نَدآرموُنوُ توُ سَختیآ بُردن ]


اشتراک گذارنده YeGii و 4 نفر دیگر
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
اشتراک گذارنده YeGii و 6 نفر دیگر
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
[ توُی سَرَم صِدآی دآدِ یِه پِدَرِ خُمآرِه کِه پِی بَهونِه بوُد مَنوُ بِزنِه دوُبآرهِ ]

[ کَبوُدی تَنِ مآدَرم اَز عِشق بآزی نَبوُد تَختِ دوُنَفَره یِ خوُنهِ روُش اِحسآسی نَبوِد ]

[ روُحیَموُ کُشتَن کَسی نَبوُد پُشتَم اِرثـــیهِ یِ بآبآم خُمآری بوُد فَقط ][ هَر فیلتِری کِع لِه میکُنَم یکی دیگهِ اَز فُروُغی پِلی میکُنَم ╮∩╭]


اشتراک گذارنده YeGii و 14 نفر دیگر
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
رِلْ شُـــده مثـــه

جَـxـقْ هَمـــه دارَن میزنـــن‍ــیهِ وَجَب جلوُ بآشی خوُدِش کُلی قُدرتِ ╮∩╭


اشتراک گذارنده YeGii و 13 نفر دیگر
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
اشتراک گذارنده YeGii و 14 نفر دیگر
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب卍
دُخــترآ ی پِرنــسس ! پِسرآی هـیــز !
یـِ سِری توفآز کینگ یـِ سِــری عــآشِقـ یـِ سِری اَفسردِهـ یـِ سِـری شـآخ !

خُلــآصِهـ خُــوشــ میگذَرـه اینجــآ بیــن کُص ـمَـغزآیی کِـ یـآدِشونــ رَفتِــ کیَن ؟!!حآجی ایجوُر کع ِ توُ گِرفتی مَن خوُدتوُ میکُنم|:


اشتراک گذارنده YeGii و 18 نفر دیگر
✘ F ✘
✘ F ✘
رفیق تــو نباشے بھ کے بگم مادر ‌#٭ ــِنده...دِ یآدِت بِندآز مآدَر #*‌ـــنده


اشتراک گذارنده gvj و 10 نفر دیگر