IMG_20180501_113923.png IMG_20180319_201510.png IMG_20180304_071627.png IMG_20180415_153547.png
roza-rezvani (آفلاين)

من در جوستجوخوشبختی...!سکوت بهترین فریاده [درباره]
roza-rezvani فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط roza-rezvani قادر به مشاهده مشخصات او هستند
roza-rezvani
roza-rezvani
بازکسی نیست بمن اطلاع بده تلنگرمیزنمااااااااااااا

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
roza-rezvani
roza-rezvani
آقاجون چیشدs2_23.gif
s2_23.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi roza5
roza-rezvani
roza-rezvani
دباردرخاست بده

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi ebrahimmaghsoodi
roza-rezvani
roza-rezvani
هرچقدرقشنک اونقدرلایک کن کامنت بذارممنون

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 5 نفر دیگر
roza-rezvani
roza-rezvani
باباپیویت بارکن کجای تو؟

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
roza-rezvani
roza-rezvani

احسان♕☆♚☆♕ وااااای وااااای واااای ببین چه عزیزی آمده؟

دیدگاه

اشتراک گذارنده roza5 و 2 نفر دیگر
roza-rezvani
roza-rezvani
سلاااااااااام کسی نیست حوصلم پوکیدپاشم برم

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
roza-rezvani
roza-rezvani

roza-rezvani
نـفـس هـایـت را
قـطـره قـطـره
بِـچِـڪـان روے لـب مـن آن گـیـاهِ تـشـنـہ ام
ڪـہ از راهِ بـوسـہ هـاے " "
زنـده مـانـده اَم
bano-irani

دیدگاه

اشتراک گذارنده roza5 و 10 نفر دیگر
roza-rezvani
roza-rezvani
فدات بشم مادریs2_30.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 8 نفر دیگر
roza-rezvani
roza-rezvani
اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر