|: (آنلاين)

|: فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط |: قادر به مشاهده مشخصات او هستند
|:
|:
دست بیار ب سمتــَم از همه دنیا دس میکشم..."

| دیدگاه

|:
|:
چن سالی بِ اظطراب گذشت من هنوز به خندهات خوشم (:


دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
|:
|:
گرگ شدی ولی هنو ته روحه پاکه:/

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 4 نفر دیگر
|:
|:
همون شهر شلوغ امروز تو من ساکته: /

دیدگاه

اشتراک گذارنده YeGii و 3 نفر دیگر
|:
|:
اگه دوسداری بیشتر حسم کنی ثانیاهای شبو بشمار:/

دیدگاه

اشتراک گذارنده YeGii و 4 نفر دیگر
|:
|:
بَرام از زندگــی بگو از حرفایی بگــو کِـ میشه دل بدی بهشونِـ |:


دیدگاه

اشتراک گذارنده YeGii و 4 نفر دیگر
|:
|:
اَولـ قصعِ کِ خودَمونـ بودیِم
پَسـ یکیِ بود یکی نبودِش چیعِ..؟اشتراک گذارنده YeGii و 26 نفر دیگر
|:
|:
جاااییِ این کهِ رویامو پـازلـ بچینَم

نرجیحِ میدَم حقیقَتو واضح ببینَم

|:اشتراک گذارنده YeGii و 28 نفر دیگر
|:
|:
نیسَم شبیه اونااییِ کـِ با خفه خونِ جورن..
یا واسهـ اطرافیاشونِـ ی خر خوب بودَن.


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 31 نفر دیگر