IMG_20180218_160132.jpg 1409188518.jpg nicefun.ir.jpg phpUUZ4tr.jpeg
__hossein__ (آفلاين)

تـنـهــایــی تـنـهــا بـــاد زانو نمی زنم ؛.. [درباره]
__hossein__ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط __hossein__ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
__hossein__
__hossein__
IMG_20180218_160132.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle ava0901
__hossein__
__hossein__
1409188518.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده mahsa_ و 5 نفر دیگر
__hossein__
__hossein__
///
nicefun.ir.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 11 نفر دیگر
__hossein__
__hossein__
///
phpUUZ4tr.jpeg

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 10 نفر دیگر
__hossein__
__hossein__
///
18330131045239160859.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 10 نفر دیگر
__hossein__
__hossein__
///
Untitled-1.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده aye1822 و 8 نفر دیگر
__hossein__
__hossein__
///
1387657317781949.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 9 نفر دیگر
__hossein__
__hossein__
////
dxhdo3fg0km0x1okkf27.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 7 نفر دیگر
__hossein__
__hossein__
سخنانی از امام حسین علیه السلام•ناتوان ترين مردم کسی است که از دعا کردن واماند و بخيل ترين مردم کسی است که از سلام کردن واماند.
•اگر حوادث سه گانه فقر، بيماري و مرگ وجود نداشت، انسان در برابر هيچ چيز سر فرود نمي‌آورد.
•آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد، امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.
• کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 8 نفر دیگر
__hossein__
__hossein__
آسمان قسمت ما بود که بی بال شدیم
دل به فریاد سپردیم ولی لال شدیم
ما به این هنجره گفتیم که لب وا نکند
عاقبت پای سکوت دلمان چال شدیم

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 8 نفر دیگر