images.jpg 25006785_2000665583538443_6566109993118990336_n.jpg page65_945657_874663.jpg 10371941-533882546771155-2146257549997841027-n.jpg
hamid (آفلاين)

من تبریز اوغلیام(بچه تبریزم) [درباره]
hamid فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط hamid قادر به مشاهده مشخصات او هستند
hamid
hamid
دلم پره هوای گریه داره
images.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
hamid
hamid
عشقم مبارکه عاشقتم دوست دارم
25006785_2000665583538443_6566109993118990336_n.jpg


اشتراک گذارنده gvj و 5 نفر دیگر
hamid
hamid
برای خانومم
page65_945657_874663.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
hamid
hamid
مخاطب خاص داره
10531467639845274119.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 7 نفر دیگر
hamid
hamid
دلم گرفته
thumb_HamMihan-20155432610389274161464036200.5128.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 6 نفر دیگر
hamid
hamid
اشتراک گذارنده fmz-mi و 7 نفر دیگر
hamid
hamid
اشتراک گذارنده fmz-mi و 5 نفر دیگر
hamid
hamid
خدایا خسته ام ... از این زندگی ... از این دنیای به ظاهر زیبا ...
از این مردم که به ظاهر صادق و با وفا ...
خسته ام ... از دوری ...
از این همه دروغ و نیرنگ و دورویی خسته ام ...
آری پروردگارم از این دنیا خسته ام از آدم هایش
از دروغ هایش از نیرنگ هایش خسته ام ...
از این مردم پست چند رنگ خسته ام ...
پس کو صداقت و محبت چرا اندکی محبت در میان دل مردم نیست چرا قطره ای از
عشق در چشمان بنده هایت نیست همش دروغ پیدا است همش نیرنگ پیدا است ...
دیگر دست محبتی در میان مردم نیست
دیگر عشقی پاک و مقدس در میان مردم نیست سفره ی دل مردم همش دروغ
است ... به ظاهر پاک و صادقانه است ... ای خدایم ای معبودم خسته ام ... کو
زندگی پاک و مقدسانه ... کو دست عشق و محبت ... کو سفره ی وفا و
صداقت ...همه رفته اند و نیرنگ مانده است من خسته ام ...از این همه بی
وفایی ...از این همه درد انتظار ...از این همه حسرت ... از این همه اشک ... از این
همه ناله و فغان ... خسته ام ... آری ... خسته ام ... از دست خودم خسته ام
از دست همه خسته ام...
از دست روزگار بی معرفت از دست مردم بی معرفت ... ای خدایم دیگر از
زندگی سیرم ... از خودم سیرم ... از دنیا سیرم... ای خدایم گوش کن صدایم ...
من خسته ام
... ادامه
thumb_HamMihan-2015127510106359361424074988.8848.jpeg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 6 نفر دیگر
hamid
hamid
اشتراک گذارنده gvj و 7 نفر دیگر