IMG_20180224_215520.jpg IMG_20180224_232059.jpg IMG_20180224_220039.jpg IMG_20180224_215325.jpg

بہ پســــتام نگـاه نڪن! بیشتــر از اون ڪہ.. [درباره]
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :) فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :) قادر به مشاهده مشخصات او هستند
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
wish list:
-peace of mind.

لیست ارزوها:
-آرامش خیال.

s23.gif
IMG_20180224_215520.jpg


اشتراک گذارنده saye11 mrncr7
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
افسردگی يعنی ، چالش ميان ذهنی كه ميخواهد بميرد و جسمی كه ميل به بقا دارد..!

s23.gif
IMG_20180224_220039.jpg


اشتراک گذارنده az22 و 3 نفر دیگر
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
کامَم تَلخِه اَمّا حَلوام شیرین /:

s23.gif


اشتراک گذارنده az22 و 2 نفر دیگر
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
خدایا تقدیرم را انقدر زیبا بنویس
که مادرم از ته دل بخندد s33.gif

s23.gif


اشتراک گذارنده az22 و 2 نفر دیگر
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
یڪےبودڪه خیلےتنها بود

یڪےام بود باچن تا بود

این دوتا خوردن بہ تور هم

شدن یڪے بود یڪے نابود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

s23.gif
IMG_20180224_215325.jpg


اشتراک گذارنده S_mq و 2 نفر دیگر
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
ما معمولیا رو هیچکس بغل نکرده نهایتا از بغلمون رد شدن..

s23.gif


اشتراک گذارنده S_mq و 3 نفر دیگر
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
یه مریضی هس زرتو زرت دنبال کنندم میشه باز حذف میزنه/:

خو مگع مرض داری؟ چ کاریع خودتو اذیت میکنی!!
حدودا چار ساله اینجام و یبار نخواسم دنبال کنندم یا طرفدارم شن/:

پ بود و نبودت مهم نی برام/: بیش ع این خودتو اذیت نکنs23.gif هرکی ک هسی


اشتراک گذارنده ALIREZABAD _ROYA_
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
みムო∂ムო Яムⓥムŋɨ :)
هــــــــــــووووووف بسه زندگی ارضا نشدی؟ ولم کنs23.gif


اشتراک گذارنده ALIREZABAD