1053236x326_1528839641588366.jpg 1053236x290_1528919758508272.jpg 1053236x236_1528968578939253.jpg 1053236x403_1528968269024619.jpg
غریبه (آفلاين)

غریبه فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : g-r-g
نام کامل : غریبه
جنسیت : مرد
4 ساله | 1 / 1 / 1393

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

غریبه
غریبه


حـــرف مـــردم را نــــزن . . . ایـــن را تــــو میگفتـــی . . . ولـــــی . . . آخـــر قصــــه . . . همـــان چیـــزی کـــه میگفتنــد ، بـــود . . .
... ادامه
1053236x326_1528839641588366.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 5 نفر دیگر
غریبه
غریبه


تـــو کـــه هـــر بـــار شکستـــی . . . دلِ غمگینـــــم را . . . مـــن صمیمـــانـــه تـــر از قبـــل . . . دعــایــــت کردم . . .
... ادامه
1053236x290_1528919758508272.jpg


اشتراک گذارنده sahar6868 و 3 نفر دیگر
غریبه
غریبه


حــُـرمـــت نـــــان . . . از قلـــب بیشتـــــر اســــت . . . آنـــرا مـی بـــوسـنــــد . . . ایـــن را میشـکننـــد . . .
... ادامه
1053236x236_1528968578939253.jpg


اشتراک گذارنده sahar6868 و 3 نفر دیگر
غریبه
غریبه


آدم هــــا عـــادت می کننــــد . . . بـــه هــــر چیــــزی . . . حتــــی بـــه "خنجـــر هـایـی". . . کــــه از پشـــت مـی خــورنــــد ..........
... ادامه
1053236x403_1528968269024619.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 4 نفر دیگر
غریبه
غریبه


بــرایـم . . . مثـل عصــرهـای جمعــه مـی مـــانـــی . . . از "تــــو" . . . فقـط یـک دلتنگــــی مـانـد و بــس . . .
... ادامه
1053236x252_1528969268518818.jpg


اشتراک گذارنده S_mq و 3 نفر دیگر
غریبه
غریبه


بـــاور داشتــــم . . . کـــه هیـــچ تقـدیـــری فـاجعـــه نیســـت . . . تــا اینکـــــه رفتــــی . . .
... ادامه
1053236x266_1528998658989211.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 2 نفر دیگر
غریبه
غریبه


مـــرا در آغـــوش بگیــــر . . . کـــه تنهـــا بـــرای ایــن قفــس . . . پــرنــــده شـــدم . . .
... ادامه
236x292_1529018699961310.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 2 نفر دیگر
غریبه
غریبه


فـرامــوشـــی مـی آیـــد . . . مثــل همیـــن پـاییـــز بــا ابـــرهـای سهمگینــش . . . دیــروز بــرگ خشکــی را دیـــدم . . . کـــه نمـی دانســـت . . . از کـــدام شـــاخه جــدا شـــده . . .
... ادامه
236x291_1529018552993710.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 2 نفر دیگر
غریبه
غریبه


‎میشود ناز کنی ،من غزلم ناب شود ‎گیسو رها کنی ،من بغلم باز شود ‎میشود خنده کنی ،غنچه ی لب باز شود ‎غزل اکنده کنی ، حجله ی شب سازشود ‎‌
... ادامه
1053236x290_1526271067240640.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 3 نفر دیگر
غریبه
غریبه


شـــب هـــایِ بلنـــدِ پـاییــــز . . . نبـــودنِ " تــــو " را . . . بیشتـــر بـــه رخ میکشـــد . . . وقتــی هـــر دقیقـــه اش جـــان میکَنــد . . . تـــا بُگـــذرد . . .
... ادامه
1053236x236_1526207798322396.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 2 نفر دیگر