images.jpg photo_2017_12_05_20_27_42.jpg 29402684_567503513629002_8482028254562091008_n.jpg 36b4cad7af360db41b920c379158c5a1_1024.jpg
جمال فرهنگ (آفلاين)

جمال فرهنگ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط جمال فرهنگ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
جمال فرهنگ
جمال فرهنگ
ای کا ش دویاره کودک می شدیم وان عشق بی ریا وصا دقانه وقلب پاک وباصفا را داشتیم کاش کاش کاش
images.jpg


اشتراک گذارنده tanha_m
جمال فرهنگ
جمال فرهنگ
ان چشمان قشنگت مرا گرفتار کرد
مرا از خواب غفلت عشق بیدا ر کرد
در عالم عشق دلبر مرا هوشیار کرد
ان چشمان با صفایت مرا بیما ر کرد
بدان مرا عاشق و دیوا نه و دلدار کرد
دیدی مرا دلباخته تو دلبرم گل گلزار کرد
بدان دلبرمرده بودم زنده شدم
از عشق تو دلبر پاینده شدم
از محبت تو دلبرشرمنده شدم
دوستدار ان لبان پر زخنده شدم
photo_2017_12_05_20_27_42.jpg


اشتراک گذارنده elijoonnn MZR63
جمال فرهنگ
جمال فرهنگ
چراسلام کردم دلبر جوابم ندادی
جواب این حال خرا بم ندادی
حالا دیگه دلبر مرا تو عذاب کردی
عشق دیرینه را تو دلبر خراب کردی
هرگز فکر نکن د لبر که تو ثواب کردی
من خسته دل عاشق را جواب کردی
عشق ان نیست که تو بزبان گویی
بدان باید ز قلبت ز دلبر دل جویی
حالا من بدان دلبر به ان عشق پا یندم
هنوز هم با بیوفایی تو من زتو دل نکندم
29402684_567503513629002_8482028254562091008_n.jpg


اشتراک گذارنده azadeh_24 MZR63
جمال فرهنگ
جمال فرهنگ
از جاده عشق بیا
با ساز ونو ابیا
سوی من تنها بیا
منتظرم ایگل زیبا بیا
از راه بیا با محبت بیا
با حس عاشقی با صداقت بیا
با چهره ناز تو اهل رفا قت بیا
باانهمه عشوه دلبر با لیاقت بیا
بهر دیدار بیادلبربهر سیاحت بیا
36b4cad7af360db41b920c379158c5a1_1024.jpg


اشتراک گذارنده azadeh_24
جمال فرهنگ
جمال فرهنگ
سلطان مهر و مجبت مادر است
اسوه صفا وصداقت مادرا ست
گل خو شبو ی گلستا نم ماد راست
صفای دل خوش بو ستانم ماد را ست
کسی ز کودکی بکرفت دستم مادراست
اوکه زشیره جانش شیرداد مرا مادر است
گر مرا د رد ی بو د نگر ا نم ماد ر ا ست
مادر ای همه تار و پودم
ماد ر ای سر ز مین وجود م
مادر تویی همه بود و نبودم
مادر زخنده تو من خشنو دم
56d6107b15a3fd884fbc697513284b06_1024.jpg


اشتراک گذارنده elijoonnn mi-mh
جمال فرهنگ
جمال فرهنگ
بخند با خنده تو غنچه باز میشود
بخند گلهای تو باغچه ناز میشود
بخند دوستی دوباره اغاز میشود
بخند راه مهر ومحبت با زمیشود
خنده ات بامن همدم وساز میشود
بخند که خنده تو محرم راز میشود
خنده بر هردرد بی درمان دواست
خنده معجزه ای برای همه دلهاست
خنده ا ز روی طعنه نباشد زیبا ست
خنده وتبسم بر لب همیشه باصفاست
025a39923ed9266a9a04adb0f828a43b_1024.jpg


اشتراک گذارنده behnosh59 و 2 نفر دیگر
جمال فرهنگ
جمال فرهنگ
دلت میخو ادعروس مادرم شی
بر ای همیشه تو همسرم شیی
در کنار من باشی تو دلبر م شی
مال من باشی تو تاج سرم شی
تو غم و غصها تو بال و پر م شی
در جاده عشق تو همسفرم شی
تو ز ندگی همیشه تو یا ور م شی
میخوام عشق همیشه باور م شی
در عشق تو مرحم زخم جگرم شی
همیشه عزیزم محبوب دیده ترم شی
1505497702104676_thumb.jpg


اشتراک گذارنده Nedaa27 naser6863
جمال فرهنگ
جمال فرهنگ
تو نیستی با ا ین دل دیوا نه چه کنم
با زخم زبان دوست وبیگانه چه کنم
باسوزدل شب شمع وپروانه چه کنم
پروا نه بودم که دور تو شمع گردیدم
تا سحر ولی صبح جمال تو را ندیدم
سوختم زاتش غمت ای شمع وجودم
زدی اتش تو بر بال و پروتار پو دم
دیدی انگار که من عاشق هرگز نبودم
1485086325908535_thumb.jpg


اشتراک گذارنده behnosh59 و 3 نفر دیگر
جمال فرهنگ
جمال فرهنگ
د لبر ا د ل د بو ا نه شیدا ی تو ست
چو پرو ا نه گر د قا مت ر عتا ی توست
وجودم عاشق ان لطف و صفای تو ست
کنارت هستم چون بودنم رضای توست
د لم منتظر ا ن مهر و صفا ی تو ست
همیشه در نظرم جهر ه زیبا ی توست
عشق درچشمان بی ریای تو پید ا ست
تو بهترین دلبری و جو دت د ر یا ست
گر نبا شی تو در بر م د لم تنها ست
بو د نت د ر کنا ر من لطف خدا ست g
500x509_1503156582381841.jpg


اشتراک گذارنده Nedaa27 sina-music20
جمال فرهنگ
جمال فرهنگ
چون پروانه بر روی دستانت نشستم
صا دقا نه بهردل مهربانت نتشستم
باتومهربانم من عاشقانه پیمان بستم
دگران کاسه لبریززبی وفایی راشکستم
هرچه کنی نازنیم همیشه کنارت هستم
زندگی با تو برایم زیباست
چون دلت باصفاست
خانه مهر ومحبت است
وجودت چون بی ریاست
e96bb5179cc9d97143477211f7e8dd57_1024.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر