thumb_HamMihan-20161943687617435751479884667.8578.jpg
Ŋⓐ乙Ї (آفلاين)

Ŋⓐ乙Ї فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط Ŋⓐ乙Ї قادر به مشاهده مشخصات او هستند
Ŋⓐ乙Ї
Ŋⓐ乙Ї
بعضیام هستن پول قرض میگیرن میگن یه ساله پس میدن سه سال بعدم نمیدن


دیدگاه

اشتراک گذارنده reza531 AmirKazemi
Ŋⓐ乙Ї
Ŋⓐ乙Ї
افراد کینه ای زودتر می‌میرند...!

نگه داشتن کینه از دیگران سطح هورمون کورتیزول را در بدن افزایش میدهد.
درنتیجه در بلند مدت سیستم ایمنی بدن تضعیف شده و احتمال مرگ زودرس در افراد بیشتر است.

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 4 نفر دیگر
Ŋⓐ乙Ї
Ŋⓐ乙Ї
زندگی تنها یکبار است
پس کارهایی را بکن که
خوشحالت می‌کنه و با
کسانی باش که باعث میشن
لبخند به لبت بیاد s33.gif
thumb_HamMihan-20161943687617435751479884667.8578.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 4 نفر دیگر