بارگیری.jpg IMG_۲۰۱۸۰۵۱۸_۱۷۰۶۱۵.png IMG_20180517_230524_263.jpg 15330270-1789-l.jpg
a_r_t_i_n_a (آفلاين)

a_r_t_i_n_a فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط a_r_t_i_n_a قادر به مشاهده مشخصات او هستند
a_r_t_i_n_a
a_r_t_i_n_a
..؟!

،#من_همون_تعلیمات_دینی_باشم_بهتره..


دیدگاه

اشتراک گذارنده amat
a_r_t_i_n_a
a_r_t_i_n_a
چـنـد وقـتـیـسـت بـه جای یک جرعـه آب ِ خـوش ، “ بغض ” از گـلـویـمـان پـایـیـن مـی رود ،


ایـهـالـنّـاس . . .


دل را لگـد نـکنـیـد !


آبـَش را گل نـکنید !
بارگیری.jpg


اشتراک گذارنده bahramto و 6 نفر دیگر
a_r_t_i_n_a
a_r_t_i_n_a
هیچوقت نگید:کسی که شمارو ترک کرد

هیچوقت دنبال یکی

..

s2_31.gif


اشتراک گذارنده fmz-mi و 4 نفر دیگر
a_r_t_i_n_a
a_r_t_i_n_a
اعتراف میکنم....

من هم روزی جز اقلیت های هندی بودم..‌

اخه گاوی را به عنوان عشق میپرستیدم...s33.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle و 6 نفر دیگر
a_r_t_i_n_a
a_r_t_i_n_a
اشتراک گذارنده Doyle و 8 نفر دیگر
a_r_t_i_n_a
a_r_t_i_n_a
اشتراک گذارنده Doyle و 6 نفر دیگر