Sᴏʙᴇʀ (آفلاين)

. Fear She Who Fears No One [درباره]
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط Sᴏʙᴇʀ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
Sᴏʙᴇʀ
Sᴏʙᴇʀ
Guess I was just another pit stop
Til' you made up your mind


| دیدگاه

اشتراک گذارنده eshgh-khar-ast و 3 نفر دیگر
Sᴏʙᴇʀ
Sᴏʙᴇʀ
مثل نُت هـای فالش ، در یک آواز آشنا بود ..

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 4 نفر دیگر
Sᴏʙᴇʀ
Sᴏʙᴇʀ
دشوار ـترین شکنجه این بود که ما یک به یک به درون ِ خویش تبعید شدیم ~

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 5 نفر دیگر
Sᴏʙᴇʀ
Sᴏʙᴇʀ
جایی زندگی میکنیم مثل تُنگ ,

اینو فهمیدم من از این حس گنگ ,

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 11 نفر دیگر
Sᴏʙᴇʀ
Sᴏʙᴇʀ
شَب بود ..
دخترکـ جیغ کشید
مـردی از کوچه رسید
یکـ خدا بود که از ترس دوید

وَ چه آسودی , کلاغی که همه دید و پرید !

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 10 نفر دیگر
Sᴏʙᴇʀ
Sᴏʙᴇʀ
چند روزه تو خونمون تنهآم , با دیواراش ..

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 29 نفر دیگر
Sᴏʙᴇʀ
Sᴏʙᴇʀ
هَمیشِـه پـآایِ یِـک پِسَـر دَر میـاآن اسـت

میـونِ مـآ پِسَـری نَبـود بَرآ هَمیـن بآ هَم مـوندیم (:

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 29 نفر دیگر
Sᴏʙᴇʀ
Sᴏʙᴇʀ
ﯾـﺎﺩ ﮔِﺮِﻓﺘﯽ قَهقَهه میزَنِـه هِـق هقِـش ُ ﺩﺭﺑﯿـﺎری ؟!

('; ~

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 24 نفر دیگر
Sᴏʙᴇʀ
Sᴏʙᴇʀ
هـجوم تصورت ، مثل تیر خلآص
شلیک میشود در مغزم ..
حالآ , هر روز
بار هآ . بار هآ
من در من میمیرد ..

دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364 و 25 نفر دیگر