b28c6e3650f0ba40d108441b50ee2554.jpg laklak sohrab sharab.png
ارسلان (آفلاين)

مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ارسلان قادر به مشاهده مشخصات او هستند
ارسلان
ارسلان

اگر خوشبختی را برای یک ساعت می خواهید، چرت بزنید.
اگر خوشبختی را برای یک روز می خواهید، به پیک نیک بروید.
اگر خوشبختی را برای یک هفته می خواهید، به تعطیلات بروید.
اگر خوشبختی را برای یک ماه می خواهید، ازدواج کنید.
اگر خوشبختی را برای یک سال می خواهید، ثروت به ارث ببرید.
اگر خوشبختی را برای یک عمر می خواهید،
یاد بگیرید کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید.........

استیو جابز

دیدگاه

اشتراک گذارنده Aaaaaaz و 13 نفر دیگر
ارسلان
ارسلان
زیباترین آدمهایی که میشناسم
کسانی هستند که شکست، رنج، مبارزه و خسران را شناخته
و راه خود را از اعماق یافته اند.
این افراد قدردان زندگی اند
و نسبت به آن حساسیت و درکی دارند
که آنها را از همدردی، مهربانی و عشق عمیق سرشار میکند.
آدمهای زیبا اتفاقی بوجود نمی آیند.


اشتراک گذارنده Aaaaaaz و 10 نفر دیگر
ارسلان
ارسلان
اشتراک گذارنده poyatanha و 10 نفر دیگر
ارسلان
ارسلان
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ۳۰ ﺳﺎﻟﻪ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻭ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ !
ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .
ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ .
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮﺳﺎﻝ ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۴ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۲ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ !
ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ۲۵ % ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺴﺘﻦ
ﻇﺮﻑ،ﺣﻤﺎﻡ،ﻟﺒﺎﺱ , ﻡﺳﻮﺍﮎ، ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﻭﺿﻮ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ
ﺁﺏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﺎ ﺁﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻨﯿﻢ .
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ .
ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺁﺏ ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ .
لطفا تقاضا میکنم ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ
... ادامه


اشتراک گذارنده poyatanha و 11 نفر دیگر
ارسلان
ارسلان
زن زندگیست و مرد امنیت و چه خوب می شود
وقتی مردی تمامِ مردانگیش را خرجِ امنیتِ زندگیش كُند...
و چه زیبا می شود وقتی زنی تمامِ زندگیش را خرجِ غرورِ امنیتش كُند...


اشتراک گذارنده Aaaaaaz و 9 نفر دیگر
ارسلان
ارسلان

بالا رفتن سن حتمی است ...
اما اینکه روح تو پیر شود ،
بستگی به خودت دارد ... !
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ ...
ﻫﺮ ﻓﺼﻠﺶ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﺨﻮﺍﻥ :

ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﺮﻗﺺ،
ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﭽﺮﺥ،
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ.......
ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﻨﺸﯿﻦ،
ﺑﺎ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﯿﻦ .
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺨﻮﺍﻥ .......
ﻭ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺖ ﺑﻨﻮﺵ ...
ﻣﺒﺎﺩﺍ ! ﻣﺒﺎﺩﺍ مبادا ...
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ !!!
... ادامه


اشتراک گذارنده poyatanha و 5 نفر دیگر
ارسلان
ارسلان

دوست داشتن
بزرگ تر از ظرفیتِ ظرفِ کسانی ست
که در ابتدا طلب می کنند اش خودشان!
با این همه باید هر بار
همه اش را در ظرفِ شان گذاشت..
حتی اگر
بگذارندمان
به حالِ ناخوش ِ خویش!


اشتراک گذارنده Aaaaaaz و 6 نفر دیگر