ارش (آفلاين)

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : arash_azad
نام کامل : ارش
امتیاز کاربری : 5359
جنسیت : مرد
متولد 12 شهریور
محل زندگی:اصفهان
محل تولد : فارس

بارکد اختصاصی

ارش
ارش
صدنامه فرستادم صدراه نشان دادم/ يانامه نميرسدياراه نميداني

دیدگاه

اشتراک گذارنده 95fillegalaxie و 2 نفر دیگر
ارش
ارش
خيالت آن پرستويي كه بامن بوداز اول/ وجودت فرصت نابي كه ازدستم پريدآخر

دیدگاه

اشتراک گذارنده r365 و 3 نفر دیگر
ارش
ارش
مراگرداب تنهايي چنان درخودكشداخر/ كه ازدست نجاتت دست من شد نااميد اخر

دیدگاه

اشتراک گذارنده r365 و 3 نفر دیگر
ارش
ارش
پيمان شكستن آفت عشق است نازنين/ كوفي است هركه پشت بر اين اعتقاد كرد

دیدگاه

اشتراک گذارنده r365 و 2 نفر دیگر
ارش
ارش
الهي لحظه لظه زندگيتون پرازخوشبختي وشادي باشه ايشالا -يه لبخندزيبابه افتخارخودتون

دیدگاه

اشتراک گذارنده r365 و 5 نفر دیگر
ارش
ارش
هرچندمتاع غم خريدن دارد/تالقمه نان خوري دويدن دارد/بااين همه گوش دل اگربازكني/ موسيقي زندگي شنيدن دارد دكترصناعي

دیدگاه

اشتراک گذارنده Nedaa27 و 8 نفر دیگر
ارش
ارش
بااين دل غم نشان چه ميبايد كر/ باديده خونفشان چه ميبايدكرد/ گيرم كه ستمگرازميان برخيزد/ باجهل ستمكشان چه ميبايدكرد دكترصناعي

دیدگاه

اشتراک گذارنده Nedaa27 و 7 نفر دیگر
ارش
ارش
چه نرگس هاتماشاكرده ام من محبت هاگدايي كرده ام من/ (به هرچشمي به اميدي كه اين اوست) عطوفت هاتمناكرده ام من زچشماني كه بيمهري به من ريخت چه خواهش هاي بيجاكرده ام من/(چه لبهاي كه مراديوانه خواندند)چه تحقيري تقاضاكرده ام من براي كشتن احساس خسته چه مسلخ هامهياكرده ام من/ توگفتي اين جدايي راخداخواست به چشم تر وحاشاكرده ام من/چه چشمي رادرون اشك شستم چه جامي رازصهباكرده ام من ( ني داود)

دیدگاه

اشتراک گذارنده Nedaa27 و 8 نفر دیگر
ارش
ارش
هنگام تنگدستي درعيش كوش ومستي / كاين كيمياي هستي قارون كند گدا را حافظ

دیدگاه

اشتراک گذارنده Nedaa27 و 7 نفر دیگر
ارش
ارش
صبا زمنزل جانان گذر دريغ مدار/ وز او به عاشق بيدل خبر دريغ مدار / بشكر آنكه شكفتي به كام بخت اي گل/نسيم وصل ز مزغ سحر دريغ مدار حافظ

دیدگاه

اشتراک گذارنده Nedaa27 و 12 نفر دیگر