ارش (آفلاين)

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : arash_azad
نام کامل : ارش
امتیاز کاربری : 3117
جنسیت : مرد
متولد 12 شهریور
محل زندگی:اصفهان
محل تولد : فارس

بارکد اختصاصی

ارش
ارش
به راه باديه رفتن به ازنشستن باطل /كه گر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم سعدي

دیدگاه

اشتراک گذارنده lovely66 Doyle
ارش
ارش
بياييدصرف نظرازتفاوت هايمان دركنارهم بمانيم بويژه در زمان سختي هاودشواريها

دیدگاه

اشتراک گذارنده lovely66 و 5 نفر دیگر
ارش
ارش
خوشبختي يك سفراست نه يك مقصد هيچ زماني بهترازهمين لحظه براي شادبودن وجود نداردزندگي كنيدوازحال لذت ببريد

دیدگاه

اشتراک گذارنده lovely66 و 3 نفر دیگر
ارش
ارش
فكركردن به مشكلات زندگي مهم ست. امامهمترآن است كه درپايان هرروز وپيش ازخواب آنها رازمين بگذاريد. به اين ترتيب تحت فشارقرارنميگيريد

دیدگاه

اشتراک گذارنده lovely66 و 3 نفر دیگر
ارش
ارش
يك شب دلي به مسلخ خونم كشيدورفت/ ديوانه اي به دام جنونم كشيدورفت /پس كوچه هاي قلب مراجستجونكرد/ اما مرابه عمق درونم كشيدورفت /تاازخيال گنگ رهايي.رهاشوم/ بانگي به گوش خواب سكوتم كشيدورفت /شايدبه پاس حرمت ويرانه هاي عشق/مرهم به زخم فاجعه گونم كشيدورفت /ديگراسيرآن من بيگانه نيستم /ازخوچه عاشقانه برونم كشيدورفت

دیدگاه

اشتراک گذارنده sharminn و 5 نفر دیگر
ارش
ارش
هيچ كس هيچ وقت نفهميدتودلم چي ميگذره چون هميشه خنديدم...

دیدگاه

اشتراک گذارنده lovely66 و 7 نفر دیگر
ارش
ارش
زندگي دفتري ازخاطره هاست. يك نفردردل شب يك نفردر دل خاك يك نفرهمدم خوشبختي هاست. يك نفرهمسفرسختي هاست چشم تابازكنيم عمرمان ميگذردآنچه باقيست فقط خوبيهاست

دیدگاه

اشتراک گذارنده _ROYA_ و 3 نفر دیگر
ارش
ارش
به هركس به اندازه لياقتش بهابده نه به انداره مرامت سخت گذشت تافهميدم هيچ چيزازهيچكس بعيدنيست

دیدگاه

اشتراک گذارنده _ROYA_ و 4 نفر دیگر
ارش
ارش
هميشه نگاهت به اون بالاياشد تادلت ازآدمهاي پايين نگيرد

دیدگاه

اشتراک گذارنده _ROYA_ s27
ارش
ارش
يه مردقوي خودشو اروم ميكنه امايه مردقويتر اونيكه دوستش داره را

دیدگاه

اشتراک گذارنده _ROYA_ و 2 نفر دیگر