ارش (آفلاين)

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : arash_azad
نام کامل : ارش
امتیاز کاربری : 5359
جنسیت : مرد
متولد 12 شهریور
محل زندگی:اصفهان
محل تولد : فارس

بارکد اختصاصی

ارش
ارش
صبا زمنزل جانان گذر دريغ مدار/ وز او به عاشق بيدل خبر دريغ مدار / بشكر آنكه شكفتي به كام بخت اي گل/نسيم وصل ز مزغ سحر دريغ مدار حافظ

دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle و 5 نفر دیگر
ارش
ارش
بوي خوش تو هركه زباد صباشنيد / از يارآشنا سخن آشنا شنيد/ اي شاه حسن چشم بحال گدا فكن/ كاين گوش بس حكايت شاه وگدا شنيد حافظ

دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle و 5 نفر دیگر
ارش
ارش
الهي درعطاي عيدانه به كرم خودبنگر نه به طاعت من كه آنچه توراشايدازهيچكس برنيايد عيدهمه مبارك اميدوارم دراين سال جديد اول به همه تن سالم بعددل خوش وسالي توام باموفقيت وبهروزي عطافرمايدوهميشه حال دلتون خوش باشد (ديره براتبريك شمابخشنده ايد)

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 4 نفر دیگر
ارش
ارش
به راه باديه رفتن به ازنشستن باطل /كه گر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم سعدي

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 5 نفر دیگر
ارش
ارش
بياييدصرف نظرازتفاوت هايمان دركنارهم بمانيم بويژه در زمان سختي هاودشواريها

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 10 نفر دیگر
ارش
ارش
خوشبختي يك سفراست نه يك مقصد هيچ زماني بهترازهمين لحظه براي شادبودن وجود نداردزندگي كنيدوازحال لذت ببريد

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 8 نفر دیگر
ارش
ارش
فكركردن به مشكلات زندگي مهم ست. امامهمترآن است كه درپايان هرروز وپيش ازخواب آنها رازمين بگذاريد. به اين ترتيب تحت فشارقرارنميگيريد

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 6 نفر دیگر
ارش
ارش
يك شب دلي به مسلخ خونم كشيدورفت/ ديوانه اي به دام جنونم كشيدورفت /پس كوچه هاي قلب مراجستجونكرد/ اما مرابه عمق درونم كشيدورفت /تاازخيال گنگ رهايي.رهاشوم/ بانگي به گوش خواب سكوتم كشيدورفت /شايدبه پاس حرمت ويرانه هاي عشق/مرهم به زخم فاجعه گونم كشيدورفت /ديگراسيرآن من بيگانه نيستم /ازخوچه عاشقانه برونم كشيدورفت

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 9 نفر دیگر
ارش
ارش
هيچ كس هيچ وقت نفهميدتودلم چي ميگذره چون هميشه خنديدم...

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 10 نفر دیگر
ارش
ارش
زندگي دفتري ازخاطره هاست. يك نفردردل شب يك نفردر دل خاك يك نفرهمدم خوشبختي هاست. يك نفرهمسفرسختي هاست چشم تابازكنيم عمرمان ميگذردآنچه باقيست فقط خوبيهاست

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 5 نفر دیگر