IMG_20180616_032020.jpg IMG_20180616_010240.jpg IMG_20180613_214526.jpg IMG_20180610_020159.jpg
bolor (آفلاين)

گاهی آدم آنقدر تنها میشود وباخودش حرف میزند .. [درباره]
bolor فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط bolor قادر به مشاهده مشخصات او هستند
bolor
bolor
دیدارم بیاهرشب تنگ است
روشن
روشن ترازلبخند
راروزکن
پوش سیاهی ها
IMG_20180616_032020.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi dostane2
bolor
bolor
توآن شعری من جایی
میترسم جانت زخم آید
IMG_20180616_010240.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi dostane2
bolor
bolor
زمانی
نیزبماکن
به. دیوانگی توفرهادزمانم
IMG_20180613_214526.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر
bolor
bolor
نیمه شب
ی پر تکرار
بخوابم وتو#بخوابم آیی؟
بیداربمانم به امیددیدار
IMG_20180610_020159.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi
bolor
bolor
اشتراک گذارنده AmirKazemi
bolor
bolor
داشتنش
خیال است آرزو
درازیست که پایان ندارد
IMG_20180608_203241.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر
bolor
bolor
کن
#آنچنان که تعادلم برهم ریزد
غم سالهاست تاروپودم ریخته
تاب نیاورد
شعرت هواییم کند
IMG_20180608_202327.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi Makeh1372
bolor
bolor
#آن سوی خیال من
هست
مینویسم آرام میخواند
IMG_20180608_174754.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi sina-music20
bolor
bolor
زیباست اگر
خرابش نکند کسی
برآبش نکند
زیباست جمله حقیقت دارد
دلت نکند
IMG_20180608_170951.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi
bolor
bolor
درآرزویت
بدل بمانم
بتورسیدن
نباشد
IMG_20180607_065056.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر