ملڪہ دخترپسرا (آفلاين)

مرا میل سخن باهیچ کس نیس [درباره]
ملڪہ دخترپسرا فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ملڪہ دخترپسرا قادر به مشاهده مشخصات او هستند
ملڪہ دخترپسرا
ملڪہ دخترپسرا
s39.gif
...

تو را می خواهم برای ،
تلفن هایی که می زنند و ،
را می خواهم برای ، را می خواهم وقتی است،
برای راه رفتن های آهسته ی ، های سراسر پارک های شهر،
برای ی بسته، وقتی که سرما می کند،
را می خواهم پرسه زدن های ،
كردن يك جفت ،
تو را میخواهم برای صبح، برای ظهر، برای شب، برای همه ی عمر...


اشتراک گذارنده jamal-m و 6 نفر دیگر