برج قابوس

گروه عمومی · 122 کاربر · 1828 پست

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:03
ملحق شده اند
1394/03/11 - 06:58
ملحق شده اند
1394/01/2 - 19:20
ملحق شده اند
1393/09/11 - 10:35
ملحق شده اند
1393/09/9 - 08:50
ملحق شده اند
1393/08/30 - 02:09
ملحق شده اند
1393/08/27 - 19:58
ملحق شده اند
1393/08/21 - 21:30
ملحق شده اند
1393/08/18 - 13:46
ملحق شده اند
1393/08/3 - 00:29

ارسال به برج قابوس

رها...
رها...
اشتراک گذارنده khodemanikhodi
رها...
رها...
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﺣﺮﻓﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ...
ﺍﮔﺮﭼﯿﺰﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ " ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﺎﻥ " ﺩﺭﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺖ ...
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺭﻭﯾﺶ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩ !

" کاﺭﻟﻮﺱ ﻓﻮﺋﻨﺘﺲ


باران   گروه
باران گروه
اشتراک گذارنده s27 rezakhafan
باران   گروه
باران گروه
تخم مرغ یک رنگ است،

اما ... وقتی شکستیش دو رنگ می شود!

پس انتظار نداشته باش آدمی را که شکستی با تو یک رنگ بماند!!
10616002_593406104104007_6414734963964007727_n.jpg


اشتراک گذارنده s27 rezakhafan
باران   گروه
باران گروه
ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ !
ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﯿﻢ . ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺩﺭ ﺟﻤﻊ، ﺍﺯ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﮐﻼﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ، ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻏﺮﻭﺏ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ !
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ :
ﻣﺪﺭﺳﻪ .. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ .. ﮐﺎﺭ ..
ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺳﻔﺮﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ !
ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ.
fu18245.jpg


اشتراک گذارنده s27
باران   گروه
باران گروه
نسانها افریده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود . . .

و اشیاﺀ ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند . . .

دلیل آشفتگی دنیا این است که :

به اشـــــیاﺀ عشق ورزیده میشود . . . !

و انســـــانها مورد استفاده قرار می گیرند . . . !


اشتراک گذارنده s27
اواره  تو
اواره تو
صبح امروزکسی گفت به من: تو چقدر تنهایی ! گفتمش در پاسخ : تو چقدر حساسی ؛ تن من گر تنهاست، دل من با دلهاست، دوستانی دارم بهتر از برگ درخت که دعایم گویند و دعاشان گویم، یادشان دردل من ، قلبشان منزل من...! صافى آب مرا يادتو انداخت،رفيق! تو دلت سبز، لبت سرخ، چراغت روشن! چرخ روزيت هميشه چرخان! نفست داغ، تنت گرم، دعايت با من