1.jpg photo_2018-02-05_12-32-44.jpg photo_2018-02-05_11-52-35.jpg photo_2018-02-05_11-42-37.jpg
آرش (آفلاين)

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : FLAME
نام کامل : آرش
امتیاز کاربری : 4228
جنسیت : مرد
محل تولد : تهران

موسیقی پروفایل

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

آرش
آرش
این مطلب رو تو یه سایتی میخوندم
دیدم نویسنده ش راس میگه طفلی

میگه چن تا شعر كه تو بچگي ميخونديم مثل این هاﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ
ﺳﻮﺍﺩ ﺩﺍﺭﯼ؟ﭼﻪ ﺭﺑﻄﯽ ﺩﺍﺷﺖ؟
ﻧﻮﭺ ﻧﻮﭺ
ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩﯼ؟
ﻧﻮﭺ ﻧﻮچ
... ﭘﺲ ﺗﻮ ﺧﺮ ﻣن ﻫﺴتي !!!!!!!!!!!
ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﺰﺭﺭﮒ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻼ .....!

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯿﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﺭﺟﯿﻪ:
ﺁر ﻣﺎر ﻧﺒﺎﺭﺍ
ﺩﻭ ﺩﻭ ﺍﺳﮑﺎجي
ﺁﻧﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﮐﻼﭼﯽ !!!!
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﺁﺧﻪ؟! ﺯﺑﻮﻥ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪﯾﯿﻤﻤﻤﻤﻢ؟؟؟؟

ﺩﻩ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻪ ﭘﻮﻧﺰﺩﻩ
ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﻮﻧﺰﺩﻩ
ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﻪ ﺷﻮﻧﺮﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖ !!!!
۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍِﺩﺍﻣﺸﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻪ ﺭﺑﻄﯽ ﺩﺍﺭﻩ!!!
ﺧﺎﻟﻪ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ !!!
ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ!
ﺑﺨﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﯾﺲ !!
ﺧﻮﺩ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮔﺮﻭﻧﻪ
ﺩﻭﻧﻪ ﺍﯼ ﯾﮏ ﻗﺮﻭﻧﻪ !!! الاﻥ يعني اين ﮔﺮﻭﻥ ﺑﻮﺩﺍ !!

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺭﻭﻣﻮﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﯿﻤﺶ !!
ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﺗﻮﺗﻮﻟﻪ!
ﮔﺎﻭ ﺣﺴﻦ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﻩ !
ﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﻪ ﭘﺴﺘﻮﻥ ﺑﻌﺪ خيلي ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﯿﺮ ﻭﭘﺴﺘﻮﻥ ﺷﯿﺮﺷﻮ ﺑﺮﺩﻥﻫﻨﺪﺳﺘﻮﻥ !!
ﯾﮏ ﺯﻥ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺴﺘﻮﻥ ﻭ ﺍﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﻫﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﯾﻢﺗﺮﮐﯿﻪ !

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ !!!
ﺣﺴﻦ ﯾﮏ
ﺣﺴﻦ ﺩﻭ
ﺣﺴﻦ ﺳﻪ
.
.
.
.
ﺣﺴﻦ ﺩﻩ
ﺣﺴﻦ ﺩﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﻩ!
ﺣﺴﻦ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﭘﺮﻧﺪﻩ!
ﺣﺴﻦ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺨﻨﺪﻩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ! ﻭ ﺑﻌﻌﻌﻌﺪ ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﻌﺠﺐ ﻭ ﻧﺎ
ﺑﺎﻭﺭﯼ!!!
ﺣﺴﻦ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ!
ﺣﺴﻦ ﻧﻮﮐﺮﻩ ﺑﻨﺪﻩ !

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻨﺮ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻬﻢ
ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩ !!
ﯾﮏ، ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﺩﻭ، ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﺪﺍﺷﺘﻢ
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﮐﯽ !! ﺭﺑﻂ ﺩﺍﺷﺖ
ﺳﻪ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺬﺍﺭﻡ !!!!
ﭼﻬﺎﺭ، ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﭘﻨﺞ،ﭘﻨﺠﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ!
ﺷﺶ، ﺷﯿﺸﯿﻪ ﺷﮑﺴﺘﻢ !!
ﻫﻔﺖ،ﻫﻔﺘﯿﺮ ﮐﺸﻢ ﻣﻦ !
ﻫﺸﺖ،ﻫﺸﺘﯿﺮ ﮐﺸﻢ ﻣﻦ!
ﻧﻪ،ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻮﻧﻢ!
ﺩﻩ،ﺩﺭﻭﺍزﻩ ﺑﻮﻧﻢ!

ﻭﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻤﺎﻡ شغل هاي ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﻩﻣﻄﺮﺑﯽ !!
ﯾﺎﺯﺩﻩ، ﺭيسه ميريزه!!
ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ،ﻗﺮ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ!!!
ﻣﻐﺰﻩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﺎ؟
ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻣﻮﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ ﺍﻭﻧﺎ ﻫﻢ راهموﻥﺑﺪﻥ !!
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364 و 6 نفر دیگر
آرش
آرش
"راضی باش" به هر چی اتفاق افتاد که اگه خوب بود زندگیتو "قشنگ" کرد و اگه بد بود تو رو "ساخت" ...

"مدیون باش" به همه آدمای زندگیت که خوباش بهترین "حسارو" بهت میدن و بداش بهترین "درسارو" ...

"ممنون باش" از اونی که بهت یاد داد همه شبیه "حرفاشون" نیستن و همیشه همونجوری که میخوای "پیش نمیره" ...

زندگی همینقدر ساده اس ...
1.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364 و 10 نفر دیگر
آرش
آرش
یکی از خان های بختیاری هر روز که فرزندانش را به مدرسه میفرستاد، خدمتکار خانه به نام ابوالقاسم را با فرزندانش میفرستاد تا مراقب آنها باشد. ابوالقاسم هر روز فرزندان خان را به مدرسه میبرد و همان جا میماند تا مدرسه تعطیل میشد و دوباره آنها را به منزل میبرد. دبیرستانی که فرزندان خان در آن تحصیل میکردند یک کالج آمریکایی (دبیرستان البرز) بود که مدیریت آن بر عهده دکتر جردن بود.

دکتر جردن قوانین خاصی وضع کرده بود. مثلا برای دروغ، ده شاهی کفاره تعیین کرده بود. اگر در جیب کسی سیگار پیدا میشد یک تومان جریمه داشت! میگفت "سیگار لوله بی مصرفی است که یک سر آن آتش و سر دیگر آن احمقی است!" القصه.. دکتر جردن از پنجره دفتر کارش میدید که هر روز جوانی قوی هیکل، چند دانش آموز را به مدرسه می آورد. یک روز که ابوالقاسم در شکستن و انبار کردن چوب به خدمتگذار مدرسه کمک کرد، دکتر جردن از کار ابوالقاسم خوشش آمد و او را به دفتر فرا خواند و از او پرسید که چرا ادامه تحصیل نمیدهد؟ ابوالقاسم گفت چون سنم بالا رفته و پول کافی برای تحصیل ندارم و با داشتن سه فرزند قادر به انجام دادن این کار نیستم.

دکتر جردن با شنیدن این حرفها، پذیرفت که خودش شخصا، آموزش او را در زمانی که باید منتظر بچه های خان باشد بر عهده بگیرد! او بعلت استعداد بالا ظرف چند سال موفق به اخذ دیپلم شد و با کمک دکتر جردن برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و سرانجام در سن ۵۵ سالگی مدرک دکترای پزشکی خود را از دانشگاه نیویورک گرفت.

دکتر ابوالقاسم بختیار، اولین پزشک ایرانی است که تا سن ٣٩ سالگی تحصیلات ابتدایی داشت!! جالب اینکه فرزندان اون نیز پزشک شدند!

دکتر ساموئل مارتین جردن معلم آمریکایی از سال ١٨٩٩ تا ١٩۴٠ ریاست کالج آمریکایی را در تهران بر عهده داشت. او ايران را وطن دوم خود می ‌ناميد و همواره از آن به نيكی ياد می‌كرد. جردن به دانش آموزانش میگفت من میلیونر هستم زیرا هزارها فرزند دارم که هر کدام برای من، برای ایران و برای دنیا میلیونها ارزش دارند. به پاس خدمات بی حد این مرد بزرگ، خیابانی در تهران بنام خیابان جردن برای بزرگداشت و زنده نگاه داشتن نام او نامگذاری شد.

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

گاهی یک خدمت ما میتواند سرنوشت فرد و حتی اجتماعی را تغییر دهد! خوبی خوبیست با هر مذهب و هر ملیتی
... ادامه


اشتراک گذارنده Fateme-76 و 13 نفر دیگر
آرش
آرش
بغل فقط بغلِ آتیش
همراهــ
با چایی یـــــار پهلو
photo_2018-02-05_12-32-44.jpg


اشتراک گذارنده tanha_m و 8 نفر دیگر
آرش
آرش
اونیـــــــ که قدر تو ندونست یه روزی تو
حسرت نداشتنت بد میسوزه شک نکن
photo_2018-02-05_11-52-35.jpg


اشتراک گذارنده tanha_m و 8 نفر دیگر
آرش
آرش
چقدر خوبهـ

هميشه در زندگيمون كسى رو داشته باشيم
كه حتى در نبودنش هم باعث لبخندمان شود
photo_2018-02-05_11-42-37.jpg


اشتراک گذارنده tanha_m و 7 نفر دیگر
آرش
آرش
تو این سرمای بی خودی الانـــــــــــ یه دلبر لازمه

و یه همچین خونه ای تا بری ز غوغای جهان فارغ
photo_2018-01-14_13-02-29.jpg


اشتراک گذارنده tanha_m و 7 نفر دیگر
آرش
آرش
زمان هیچ چیزو خوب نمیکنه
بهمون یاد میدهـ
چجوری با درد زندگــی کنیم
photo_2018-01-09_13-02-50.jpg


اشتراک گذارنده tanha_m و 6 نفر دیگر
آرش
آرش
تو مثلِ رویایی میمونی کهــ

هیچ وَقتــــــــــــــــــ نَداشتَم
photo_2018-01-09_12-45-21.jpg


اشتراک گذارنده tanha_m و 8 نفر دیگر
آرش
آرش
بعضیـ وقتا یکیـ رو دوستـ داریـ
كه اگه باشه اشتباههــــــــــ
نباشه تنهاییــ
photo_2018-01-09_11-58-20.jpg


اشتراک گذارنده tanha_m و 5 نفر دیگر