─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─ فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : 1353
نام کامل : ─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
امتیاز کاربری : 14073
جنسیت : زن
محل زندگی:گیلان

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
گفــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـتم ڪـ♥ـ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـہ عاشــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـق

گشــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـته ام گفـ♥ـ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـتی کــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـه

شــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـورش مــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـال تـ♥ـ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـو


گفتــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـم شــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـدے ایـ♥ـ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـمان

مــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـن دیگـ♥ـ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـر چــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـه

خــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـواهے جـ♥ـ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـان مــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـن

گفتـ♥ـ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـی زمســ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـتان اســ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـت

ومــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـن زیــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـن پـ♥ـ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـس

بهــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـارم مــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـال تــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـو


گــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـفتی جهــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـانت ســ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـهم

مــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـن گفــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـتم گفــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـتم ڪــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـہ عاشــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـق

گشــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـته ام گفــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـتی کــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـه

شــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـورش مــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـال تــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـو


گفتــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـم شــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـدے ایــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـمان

مــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـن دیگــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـر چــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـه

خــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـواهے جــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـان مــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـن

گفتــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـی زمســ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـتان اســ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـت

ومــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـن زیــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـن پــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـس

بهــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـارم مــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـال تــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـو


گــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـفتی جهــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـانت ســ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـهم

مــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـن گفــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـتم کــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـه

جانــ۪۪◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـم ســ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـهم تــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـــ۪۪و♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـه

جانــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـم ســ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـهم تــ۪۪♥◌َ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـــ۪۪و
... ادامه
Screenshot_۲۰۱۸-۰۷-۲۳-۰۲-۵۰-۱۵-1.png


─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
گاهی اگر یادم کنی، دل می دهم بر یاد تو

قلبم تورا میخواهد و سر میدهد فریادِ تو

این دَم اگر یاری ‌کند، جان را فدایت میکنم

شیرین اگر با‌ من شوی، من میشوم فرهادِ تو

هر جا که نامت بشنوم، غافل از حال خود شوم

حال مرا جا آورد، دیدارِ رویِ شادِ ‌تو

جان و دلم ویران شده، در این مسیر عاشقی

دل با همه ویرانی اش، هردم شود آبادِ تو

ای دل کمی آهسته تر برسینه با سنگت بکوب

گر با تو باشد میلِ او، خود میرسد بر‌ داد تو
... ادامه
IMG_20180721_144227_635.jpg


اشتراک گذارنده farid-
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
gh3.gifسلام شب خوش من امدم


اشتراک گذارنده m2na tanha_m
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
ميان آرزوی تو
و معجزه ی خداوند
ديواری ست به نام اعتماد
پس اگردوست داری به آرزويت برسی
با تمام وجود به خدا اعتماد کن
IMG_20180722_033812_404.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi mohammad4256
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
s43.gifسمبل گلهای هرماه تقدیم به گلهای گروهمs43.gif

: گل رز
شما گاهی بدون فکر قبلی کاری را انجام می‌دهید. بسیار رک گو هستید و عاشق مسافرت! اشتیاق زیادی برای زندگی کردن دارید و پشتکارتان خوب است.

: گل نسترن
فردی صبور و پرطاقت هستید و اراده بسیار قوی دارید. دوست دارید کارها را به آهستگی ولی به طور جدی انجام دهید. خجالتی هستید و قابل اعتماد. سعی می‌کنید از مشاجرات دوری کنید.

: گل یاس سفید
رفتار دوستانه‌ای دارید. رک گو و پر حرف بوده و همین امر به جذابیت شما می‌افزاید. مانند گل یاس، همیشه برای زنده کردن یک مجلس و معطر کردن آن حضور دارید. از رفتار بد دیگران سریع می‌گذرید. برای رفاقت ارزش زیادی قائلید.

: گل بنفشه
زندگی همیشه برایتان شیرین نیست و زیاد یا فراز و فرودهای آن مواجه می‌شوید. به جای داشتن درآمد جزیی به فکر درآمدهای کلان هستید. ذهن خلاقی دارید و به دنبال فعالیت‌های خلاقانه هستید. در خانه بیشتر از همه جا احساس امنیت و آرامش می‌کنید.

: گل شب بو
فردی با محبت، خونگرم، دلسوز اما کمی‌عصبی هستید. غالباً از کمبود اعتماد به نفس رنج می‌برید و کمی ‌نیز احساس ترس در شما دیده می‌شود. برخی اوقات مردم از اخلاق خوب شما سوء استفاده می‌کنند.

: گل داوودی
جدی، متفکر و تا حدی اندیشمند هستید. در کارهایتان سرسختی و سماجت دارید و این مسئله گاهی به ضرر شما تمام می‌شود. به رغم آنکه شخص مهربانی هستید اما برخی اوقات رگه‌های نامهربانی در شما نمایان شده که این مسئله دیگران را آزار می‌دهد.


: گل زنبق
فرد مودبی هستید. به سرعت عصبانی می‌شوید ولی خیلی سریع به حالت اولیه باز می‌گردید. از زیبایی لذت می‌برید. فرد محبوبی هستید و سرشت سخاوتمندی دارید. میل زیادی برای زندگی در شما موج می‌زند و از انجام هر کاری لذت می‌برید.

#آبان: گل ارکیده

به سرعت تصمیم می‌گیرید و در انجام کارهایتان بسیار سریع و چابک هستید. تغییرات شغلی شما را نمی‌ترساند که این موضوع یکی از برتری‌های شخصیت شماست. توانایی استثنایی در سازماندهی کارهایتان دارید.

#آذر: گل مریم
احساساتی، صادق، باوفا، بشاش و خوش اخلاق هستید، اما اگر بخواهید می‌توانید همزمان روی دیگر سکه را نیز نشان دهید. خانه را تنها پناهگاه مطمئن زندگی می‌دانید. کمال طلب و تا حدی رویایی هستید که در برخی موارد این رگه های شخصیتی به کمک شما می‌آیند.

: گل همیشه بهار
اهل رقابت و دوست بازی و قابل اعتماد و امین هستید و خیلی علاقه دارید وقت خود را بیرون از خانه بگذرانید. بسیار تودار و در واقع درون گرا هستید، از شادی دیگران شاد می‌شوید اما خود به سختی به آرزوهایتان دست می‌یابید.

: گل گلایل
باهوش هستید و می‌دانید چه می‌کنید. می‌خواهید همه امور مطابق میل شما باشد که البته گاهی می‌تواند به دلیل عدم توجه به نظر دیگران برایتان مشکل ساز شود. اما در مورد عشق صبور هستید. همواره اهدافی برای دستیابی دارید و واقعاً برای رسیدن به آنها تلاش می‌کنید.

: گل نرگس
مهربان، با گذشت و بسیار تودار هستید، به هیچ وجه خودخواه نیستید. همیشه بهترین را برای دیگران می‌خواهید. دوستانتان برایتان بسیار مهم هستند و قدر آنچه را که دارید می‌دانید. بین دوستان محبوب هستید و در خانواده نظر شما بر دیگران ارجحیت دارد...

‍‌
... ادامه
IMG_20180422_120911_075.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
زیبا حرف بزنیم
کلمه می تواند ،
تو را مشتاق کند مثل: "دوستت دارم"
تو را ویران کند مثل: "از تو بیزارم"
تو را تلخ کند مثل: "خسته ام"
تو را سبز کند مثل: "خوشحالم"

تو را زیبا کند مثل: "سپاسگزارم"
تو را سست کند مثل: "نمیتوانم"
تو را پیش ببرد مثل: "ایمان دارم"
تو را خاموش کند مثل: "شانس ندارم"
کلمه میتواند تو را آغاز کند مثل:
از همین لحظه شروع میکنم ،
ازهمین نقطه تغییر میکنم ،
ازهمین دم یک طرح نو میزنم ،
می توانم
می خواهم
می شود.
... ادامه
IMG_20180721_144223_373.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
─═ঊঈ♥️ماه☆بانو♥️ঊঈ═─
سلام وقـــــــــــــــــت بخـــــــــــــــــیر

دیدگاه

اشتراک گذارنده reza531 و 2 نفر دیگر