شهید حججی

گروه عمومی · 305 کاربر · 3232 پست
تازه شهیدا بگو، خانهٔ معشوق کو؟ گفت: همان سو که سر، بیشتر افتاده است

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1396/05/22 - 15:52
ملحق شده اند
1395/11/20 - 01:59
ملحق شده اند
1395/08/27 - 16:12
ملحق شده اند
1395/08/27 - 10:09
ملحق شده اند
1395/06/15 - 17:58

ارسال به شهید حججی

Sara
Sara
اشتراک گذارنده 33901390meysam و 2 نفر دیگر
Sara
Sara
اشتراک گذارنده 33901390meysam و 6 نفر دیگر
Sara
Sara
انشاالله
1-17-_d7a1b.jpg


اشتراک گذارنده Doyle و 4 نفر دیگر
Sara
Sara
اشتراک گذارنده Doyle و 6 نفر دیگر
﴿ مَھ دُختَر ﴾
﴿ مَھ دُختَر ﴾
♡ـــداعکسُ استورے گذاشتھ بود...
تعجب ڪردم، مگھ شھداے مدافع حرم هم گمنام دارن؟
بھش گفتم چجورے گمنامھ؟
-شدت مجروحیتش زیاد بودھ نتونستن تشخیص بدن...

دوبارھ رفتم عڪسو دیدم
دیدم بالاے قبر کوچیک آرم فاطمیون دارھ
دوبارھ پرسیدم : برا فاطمیون بود؟
-آرھ،
+مزارشون خلوتھ نھ؟
-آرھ خیلے غریبن
بغض کردم
مگھ اینا شھید نیستن؟چرا انقدر فرق؟

-وقتے میرم قطعھ فاطمیون انقدر خانوادھ هاشون ذوق میکنن کھ یھ ایرانے میاد سر مزارشون...

یاد اون وداع مظلومانھ خانوادھ شھید مدافع حرم افغانے افتادم
اشڪام ریخت...

-شھیدے بیشتر از ۲۵ سال اینجا نیست...حتے یڪیشون متولد ۸۱ بود...
و فقط اشڪ...

-شھدای فاطمیون خـیلے مظلومن..
بیایم یڪم غریب نواز باشیم...
فرقے بین شُھدا نیست
فقط با این کار دل یھ سرے خانوادھ رو شاد میکنیم
باور کنیم اگر اینھا هم نبودند "بھ وقت شام"
تبدیل بھ
"بھ وقت تھران" میشد...
... ادامه
https://t.me/joinchat/AAAAAEvHfOhpCq6sbOA4bg

اشتراک گذارنده seyedaliandhijab و 7 نفر دیگر
هادی
هادی

خداوند خطاب به اعظم (ص) انا اعطیناک الکوثر ما ترا دادیم دلیل و علت همۀ کائنات گویا هم شاد است دستور هست شادی و میکائیل و ئیل و اسرافیل و ئیل و القدوس امشب در آسمان ای تو هم در ارض خدا قربانی کن که آمد آمد نور آمد یا رسول به بده مادر و آمد فخر آمد اصل آمد یا الله مادر آمد فاطمه آمد تا تو #أبتر نامیده شوند آمد تا یار او شود ای خدا خوش به بی بی که بهترین مادر مادری که خودت اسلام من با دو چیز پیش رفت خدیجه و علی آمد تا معصوم باشند آمد تا آخرین هدیه خدا به مهدی باشد و #آرزوی همۀ انبیاء و اولیاء را باشد آری جهان شاد که فاطمه آمد و او مهدی در جهان آمد و شما اصلی زمین فاطمه آمد تا در به وسیلۀ حسین و دست های عباس و اصغر ما را نماید


اشتراک گذارنده DJ-sepideh و 4 نفر دیگر
☆Hana Zand☆
☆Hana Zand☆
اشتراک گذارنده roya1000 و 8 نفر دیگر
☆Hana Zand☆
☆Hana Zand☆

یک روز عادی در مترو شهر روسیه ک اینترنت داخل آن است.
20180211_182232.png


اشتراک گذارنده fmz-mi و 6 نفر دیگر