این تبلیغ رب گوجه چین چین هستا دیدینش?!
دقت کردین چه قد حرفه ای میشه باهاش بابا کرم رقصیداصن شونصد برابر بیشتر از تبلیغ برنج هایلی میشه شاباش گرفت :-D
آبا 12 1392, 20:45

این را پسندیده اند.

sara2013- و 3 نفر دیگر این را پسندیده اند.