میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی
من به یادت بیدار نشسته باشم . . .
مهر 04 1392, 10:26 · در گروه "- عاشقانه -"